PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Do přijímacího řízení se mohou přihlašovat absolventi bakalářských nebo magisterských studijních programů a studenti posledního ročníku bakalářských nebo magisterských studijních programů, kteří studium dokončí do data zápisu; zapsáni ke studiu mohou být až poté, co bakalářský, resp. magisterský studijní program absolvují.

Podmínky pro přijetí uchazeče do programu Letectví a kosmonautika se řídí dle:

 1. 1. Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech na ČVUT Fakultě elektrotechnické v akademickém roce 2017/2018
 2. 2. Směrnice děkana pro přijímací řízení do magisterských studijních programů v akademickém roce 2017/2018
 3. 3. Řád přijímacího řízení

I. Přijetí bez přijímací zkoušky

Pro přijetí bez přijímacích zkoušek musí uchzeč splňovat podmínky dle 1) - bod 7. Jedná se o to, že přijímací zkouška bude prominuta studentům či absolventům bakalářského, respektive magisterského studijního programu příbuzného charakteru, jako je magisterský program, na který se uchazeč hlásí, pokud vážený studijní průměr uchazeče za celou dobu bakalářského, respektive magisterského studia, je nejvýše 1,80 (u absolventů z r. 2017 se vážený studijní průměr počítá z předmětů absolvovaných od začátku studia do konce zimního semestru ak.r. 2016/2017). V tomto bodě je chápán "program příbuzného charakteru" jako program s technickým zaměřením.

II. Přijetí na základě přijímací zkoušky

Uchazeči, kteří absolvovali jakýkoliv bakalářský program na FEL ČVUT a nejsou přijati bez přijímaček, budou pozváni k písemné zkoušce, konané v českém jazyce, trvající 60 minut a obsahující 20 otázek (20 bodů). Uchazeči, kteří v přijímací zkoušce získají alespoň 70% z celkového počtu bodů budou přijati do magisterského programu Letectví a kosmonautika, oboru Avionika. Uchazeči, kteří v přijímací zkoušce získají 50 - 70% z celkového počtu bodů, mohou být přijati do magisterského programu Letectví a kosmonautika na základě doporučení přijímací komise a rozhodnutí děkana.

Absolventi ostatních bakalářských nebo magisterských programů ČVUT a jiných vysokých škol budou po skončení písemné zkoušky navíc absolvovat ústní zkoušku, kde mohou získat navíc maximálně 20% bodů z celkového počtu bodů u přijímací zkoušky. Pokud uchazeči získají v součtu z písemné a ústní přijímací zkoušky více než 50% bodů mohou být přijati do magisterského programu Letectví a kosmonautika na základě doporučení přijímací komise a rozhodnutí děkana.

Uchazeči, kteří nedosáhnou v součtu z písemné a ústní přijímací zkoušky alespoň 50% bodů, nebudou do magisterského programu Letectví a kosmonautika přijati.

III. Znalost anglického jazyka

Všichni studenti přijetí do programu Letectví a kosmonautika při zápisu musí podepsat prohlášení potvrzující jejich znalost anglického jazyka (AJ) na úrovni B2 (co to znamená, se dočtete zde) a váš souhlas s případnou výukou předmětů v AJ. Pokud dané znalosti nemáme, doporučujeme jazykový kurz pro rychlé osvojení si AJ, anebo zvážit, zda je stále tento program pro Vás vhodný. Bez AJ se v této oblasti dá těžko uplatnit. Angličtina je v tomto programu zásadní a to nejenom, že v prvních dvou semestrech jsou dva povinné předměty vedené jen v anglickém jazyce, ale i ta skutečnost, že doporučovaným jazykem diplomové práce je AJ plus obhajoba práce by měla být vedena v AJ. Je snahou, aby v komisi magisterské státní závěrečné zkoušky byli přítomni i zahraniční hosté.


Termín konání přijímacího řízení

Termín konání byl stanoven na 8.6.2017 v čase 9:00 - 13:00. Místo konání: budova FEL - Technická 2, Praha 6, místnost T2:C4-78 (přízemí). K přijímací zkoušce budou pozváni všichni uchazeči vyjma těch, kteří byli přijati podle bodu I. a přijetí neodmítli.


Okruhy pro přijímací zkoušku

Fyzika

 • klasická (Newtonovská) mechanika,
 • mechanika tekutin a termodynamika,
 • elektromagnetismus,
 • základy teorie relativity.

Matematika

 • matematická analýza,
 • maticový počet a základy lineátŕní algebry,
 • základy pravděpodobnosti.

Elektrotechnika a elektronika

 • základy elektrických obvodů - obvodové prvky R, L, C, diody, bipolární a unipolární tranzistory,  Ohmův zákona, Kirchhoffových zákonů,
 • periodické a neperiodické signály - střední a efektivní hodnota, energie, výkon,
 • měření elektrických veličin a parametrů (napětí, proud, výkon, odpor, indukčnost, kapacita),
 • měření neelektrických veličin - teplota, tlak, vibrace, poloha,
 • operační zesilovače - statické parametry OZ, převodníky U-U, U-I, I-U, I-I.

Výpočetní technika

 • číselné soustavy a převody mezi nimi,
 • základy Booleovské logiky,
 • základy algoritmizace.

Vzorový test je možné stáhnout zde.


Doporučená literatura

Okruh - fyzika

 • KUBEŠ P., KYNCL Z.:  Fyzika I. 2. vyd. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996.
 • JELEN J., LEGO J.: Fyzika II. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997.

Okruh - elektrotechnika a elektronika

 • Mikulec M., Havlíček V. - Základy teorie elektrických obvodů 1, ČVUT
 • Haasz V., Sedláček M. - Elektrická měření - přístroje a metody, ČVUT

Zbývající okruhy - dle vlastního uvážení